Event 22 - $5,000 No Limit Holdem
Días:
123

Recuento actualizado de fichas

[user10554]
Asiento 1 - William McMahon - 700,000
Asiento 3 - Michael Binger - 820,000
Asiento 4 - Jan Sorensen - 650,000
Asiento 5 - Stuart Fox - 1,005,000
Asiento 7 - Karga Holt - 310,000
Asiento 8 - James Mackey - 2,325,000
Asiento 9 - Nick Schulman - 775,000