Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Días:
123

Recuento oficial de fichas de la mesa final

[user22113]
Asiento 1 - Eric 'Rizen' Lynch - 91,000
Asiento 2 - William Hill - 332,000
Asiento 3 - Thomas Savitsky - 140,000
Asiento 4 - Mike Spegal - 241,000
Asiento 5 - Bruce Van Horn - 315,000
Asiento 6 - Marco Traniello - 277,000
Asiento 7 - Jon Friedberg - 204,000
Asiento 8 - Jeff Langdon - 286,000
Asiento 9 - Gavin Smith - 480,000