Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Días:
123

Recuento oficial de fichas

[user22113]
Asiento 2 - William Hill - 295,000
Asiento 3 - Thomas Savitsky - 120,000
Asiento 4 - Mike Spegal - 580,000
Asiento 7 - Jon Friedberg - 410,000
Asiento 9 - Gavin Smith - 955,000