Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento actualizado de fichas

[user22113]
Asiento 2: John Juanda - 440,000
Asiento 3: Larry Jonsson - 605,000
Asiento 4: Minh Ly - 625,000
Asiento 5: Burt Boutin - 445,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 780,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 1,400,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,350,000