Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento actualizado de fichas

[user22113]
Asiento 2: John Juanda - 340,000
Asiento 3: Larry Jonsson - 500,000
Asiento 4: Minh Ly - 300,000
Asiento 5: Burt Boutin - 445,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 505,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 2,015,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,150,000