Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento oficial de fichas

[user22113]
Asiento 3: Larry Jonsson - 405,000
Asiento 4: Minh Ly - 535,000
Asiento 5: Burt Boutin - 870,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 1,230,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 1,150,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,485,000