Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento aproximado de fichas

[user22113]
Asiento 5: Burt Boutin - 1,905,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 800,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 1,300,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,400,000